Rada GSS AP Żar na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2015 podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Przemysława Łośko z funkcji Prezesa Zarządu. Powodem tej decyzji było nierealizowanie celów wyznaczonych przez Radę oraz niezaakceptowanie przez Radę cennika na rok 2015 wprowadzonego decyzją Prezesa.

Jednocześnie, Rada podjęła uchwałę o przywróceniu poprzedniego cennika obowiązującego w roku 2014.

Rada oddelegowała Przewodniczącego Rady Marcina Prusaczyka do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, do czasu powołania prezesa zarządu wyłonionego w drodze ogłoszonego konkursu.